نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت توليد و عمليات
 21 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت توليد و عمليات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر سعيده كتابي
سردبیر:  دكتر بهرام رنجبريان
:تارگاه  http://jpom.ui.ac.ir/
رایانامه:  jpom@res.ui.ac.ir
تلفن:  37934230 (031)
نمابر:  37932177 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، اداره چاپ و انتشارات و مجلات
کد ISSN:  2251-6409
نوع نشریه:  دو فصلنامه