مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه علوم مهندسي آبياري (مجله علمي كشاورزي)
 8 دوره
عنوان نشريه:  علوم مهندسي آبياري (مجله علمي كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي
مديرمسئول:  سعيد برومند نسب
سردبير:  سيد محمود كاشفي پور
تارگاه:  jms.scu.ac.ir/main-info.asp
رایانامه:  jise.water@yahoo.com
تلفن:  (داخلي 3254) 19-33330010 (061)
نمابر:  3365670 (061)
نشانی:  دانشگاه شهيد چمران، دانشكده مهندسي علوم آب، دفتر مجله، اهواز، 61357-43311، ايران
كد ISSN:  0254-3648
نوع نشريه:  دو فصلنامه