نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علوم مهندسي و آبياري (مجله علمي كشاورزي)
 39 دوره 
عنوان نشریه:  علوم مهندسي و آبياري (مجله علمي كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي
مدیرمسئول:  سعيد برومند نسب
سردبیر:  سيد محمود كاشفي پور
:تارگاه  jms.scu.ac.ir/main-info.asphttp://jms.scu.ac.ir/main-info.asp
رایانامه:  jise.water@yahoo.com
تلفن:  (داخلی 3254) 19-33330010 (061)
نمابر:  3365670 (061)
نشانی:  دانشگاه شهيد چمران، دانشكده مهندسي علوم آب، دفتر مجله، اهواز، 61357-43311، ايران
کد ISSN:  0254-3648
نوع نشریه:  دو فصلنامه