برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علوم مهندسي آبياري (مجله علمي كشاورزي)
 10 دوره
عنوان نشریه:  علوم مهندسي آبياري (مجله علمي كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي
مدیرمسئول:  سعيد برومند نسب
سردبیر:  سيد محمود كاشفي پور
:تارگاه  http://jise.scu.ac.ir/
رایانامه:  jise.water@yahoo.com
تلفن:  (داخلي 3254) 19-33330010 (061)
نمابر:  3365670 (061)
نشانی:  دانشگاه شهيد چمران، دانشكده مهندسي علوم آب، دفتر مجله، اهواز، 61357-43311، ايران
کد ISSN:  0254-3648
نوع نشریه:  دو فصلنامه