نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روانشناسي مدرسه
 32 دوره 
عنوان نشریه:  روانشناسي مدرسه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه محقق اردبيلي
مدیرمسئول:  پرفسور محمدنريماني
سردبیر:  دكتر محمد نريماني
:تارگاه  http://jsp.uma.ac.ir/
رایانامه:  jsp@uma.ac.ir
تلفن:  533511086 (045)
نمابر:  533511086 (045)
نشانی:  اردبيل، انتهاي خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، كدپستي: 11367/56199
نوع نشریه:  فصلنامه