نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه اديان و عرفان (مقالات و بررسي ها)
 22 دوره 
عنوان نشریه:  اديان و عرفان (مقالات و بررسي ها)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اخلاق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر احمد باقري
سردبیر:  دكتر قربان علمي
:تارگاه  jrm.ut.ac.irhttp://jrm.ut.ac.ir
تلفن:  (داخلی 152) 42762000
نمابر:  42762972
صندوق پستی:  15766/4411
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مفتح، تقاطع خيابان شهيد استاد مطهري، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، كدپستي:1576613111
کد ISSN:  2228-5563
نوع نشریه:  دو فصلنامه