نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد و الگوسازي (اقتصاد)
 10 دوره 
عنوان نشریه:  اقتصاد و الگوسازي (اقتصاد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  عباس عرب مازار
سردبیر:  محمد نوفرستي
:تارگاه  http://ecoj.sbu.ac.ir/
تلفن:  29902951 (021)
نمابر:  22431806 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، دفتر مجله، كدپستي: 1983963113
نوع نشریه:  فصلنامه