مشخصات نشریه:  

فصلنامه بيهوشي و درد
 8 دوره
عنوان نشریه:  بيهوشي و درد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن بيهوشي موضعي و درد دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدیرمسئول:  محمود رضا آل بويه
سردبیر:  محمود رضا آل بويه
تارگاه:  jap.iums.ac.ir
رایانامه:  jap@tums.ac.ir
تلفن:  44615855 (021)
نمابر:  44615855 (021)
صندوق پستی:  14515/1366
نشانی:  تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، دفتر بخش بيهوشي و درد
کد ISSN:  2228-6659
نوع نشریه:  فصلنامه