مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه آموزه هاي حقوق كيفري
 8 دوره
عنوان نشريه:  آموزه هاي حقوق كيفري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم اسلامي رضوي
مديرمسئول:  محمدباقر فرزانه
سردبير:  دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي
تارگاه:  http://cld.razavi.ac.ir
رایانامه:  razaviunmag@gmail.com
تلفن:  32230772 (051)
نمابر:  32230772 (051)
صندوق پستي:  91735/461
نشانی:  مشهد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي
كد ISSN:  2251-9351
نوع نشريه:  دو فصلنامه