مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت ارتقاي سلامت
 7 دوره
عنوان نشريه:  مديريت ارتقاي سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي پرستاري ايران
مديرمسئول:  دكتر محمدعلي حسيني
سردبير:  دكتر فريده يغمايي
تارگاه:  jhpm.ir
تلفن:  66592535 (021)
نمابر:  66592535 (021)
نشانی:  تهران، ميدان توحيد، دانشكده پرستاري و مامايي تهران، انجمن پرستاري ايران، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  2251-8614
نوع نشريه:  فصلنامه