مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات كيفي در علوم سلامت
 9 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات كيفي در علوم سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مديرمسئول:  دكتر رضا ملك پورافشار
سردبير:  دكتر عصمت نوحي
تارگاه:  http://jqr.kmu.ac.ir
رایانامه:  info@jqr.kmu.ac.ir
تلفن:  32268059 (034)
نمابر:  32268059 (034)
نشانی:  كرمان، چهارراه سميه (طهماسب آباد)، ابتداي بلوار جهاد، ابتداي خيابان ابن سينا، معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كدپستي: 7619813159
كد ISSN:  2645-6109
نوع نشريه:  فصلنامه