نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه طب مكمل
 30 دوره 
عنوان نشریه:  طب مكمل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  طب مکمل
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده پرستاري اراك
مدیرمسئول:  دكتر محبوبه خرسندي
سردبیر:  دكتر كتايون وكيليان
:تارگاه  http://cmja.arakmu.ac.ir/
رایانامه:  complementary-med@arakmu.ac.ir
تلفن:  4173501-9 (0861)
نمابر:  4173524 (0861)
نشانی:  اراك، سردشت، ميدان بسيج، دانشكده پرستاري و مامايي، بال آبي، دفتر مجله
کد ISSN:  2228-5091
نوع نشریه:  فصلنامه