نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه بحوث في اللغه العربيه و آدابها
 18 دوره 
عنوان نشریه:  بحوث في اللغه العربيه و آدابها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر سردار اصلاني
سردبیر:  محمد خاقاني اصفهاني
رایانامه:  langresjournal@fgn.uni.ac.ir
تلفن:  37933194 (031)
نمابر:  6687391 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشكده زبان هاي خارجي، دفتر مجله، كدپستي: 73441-81744
کد ISSN:  2008-6466
نوع نشریه:  دو فصلنامه