مشخصات نشريه:  

فصلنامه اكوسيستم هاي طبيعي ايران
 7 دوره
عنوان نشريه:  اكوسيستم هاي طبيعي ايران
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نور
مديرمسئول:  دكتر صدرالدين متولي
سردبير:  دكتر سيد محسن حسيني
تارگاه:  www.iaunour.ac.ir
رایانامه:  journal.nei@gmail.com
تلفن:  6210794 (0122)
نمابر:  6210794 (0122)
نشانی:  مازندران، نور، جاده چمستان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نور، دفتر فصلنامه، كدپستي: 38373-46417
نوع نشريه:  فصلنامه