مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي كاربردي زراعي (پژوهش و سازندگي)
 7 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي كاربردي زراعي (پژوهش و سازندگي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مركز تحقيقات و آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
مديرمسئول:  دكتر علي اكبر مويدي
سردبير:  دكتر عليرضا بهشتي
تارگاه:  aj-areo.ir
تلفن:  22413927-22414413 (021)
نمابر:  22413927 (021)
صندوق پستي:  488
نشانی:  ايران، مشهد، بزرگراه شهيد كلانتري ، روبروي پليس راه مشهد - نيشابور، مركز تحقيقات و آموزشي كارورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي، كدپستي 91735
كد ISSN:  2423-5423
نوع نشريه:  فصلنامه