نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه اقتصاد پولي، مالي (دانش و توسعه)
 14 دوره 
عنوان نشریه:  اقتصاد پولي، مالي (دانش و توسعه)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبیر:  دكتر محمد هوشمند
:تارگاه  jm.um.ac.irhttp://jm.um.ac.ir
رایانامه:  danesh24@um.ac.ir
تلفن:  38806308 (051)
نمابر:  38829584 (051)
صندوق پستی:  1357
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، كدپستي: 9177948951
کد ISSN:  8452-2251
نوع نشریه:  دو فصلنامه