نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH)
 12 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت، دانشگاه علوم پزشكي گناباد
مدیرمسئول:  دكتر رضا احمدي
سردبیر:  دكتر مهدي مشكي
:تارگاه  http://jrh.gmu.ac.ir/
رایانامه:  sdhprc@gmail.com
تلفن:  7229025 (0533)
نمابر:  7229025 (0533)
صندوق پستی:  397
نشانی:  خراسان رضوي، گناباد، حاشيه جاده آسيايي، دانشگاه علوم پزشكي مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت دفتر مجله
کد ISSN:  2423-5717
نوع نشریه:  فصلنامه