مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ و تمدن اسلامي (مقالات بررسي ها)
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه تاريخ و تمدن اسلامي (مقالات بررسي ها)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران
مديرمسئول:  سيد محمدرضا امام
سردبير:  سيدجمال موسوي
تارگاه:  jhic.ut.ac.ir
رایانامه:  jhie@ut.ac.ir
تلفن:  (داخلي 151) 42762000 (021)
نمابر:  42762971 (021)
صندوق پستي:  15766/4411
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مفتح، خيابان شهيد مطهري، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، كدپستي: 1576613111
كد ISSN:  2228-7906
نوع نشريه:  دو فصلنامه