نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش)
 10 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا دهخدا
سردبیر:  دكتر عباس بهرام
:تارگاه  https://jrsm.khu.ac.ir/
تلفن:  22269545-6 - 22269548 (021)
نشانی:  تهران، بلوار ميرداماد، انتهاي خيابان شهيد حصاري، ورزشگاه شهيد كشوري، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دفتر نشريه
کد ISSN:  0716-2252
نوع نشریه:  دو فصلنامه