نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان (ادبستان)
 17 دوره 
عنوان نشریه:  عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان (ادبستان)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان
مدیرمسئول:  دكتر هادي خديور
سردبیر:  دكتر مهدي شريفيان
رایانامه:  erfanijat@iauh.ac.ir
تلفن:  4494152 (0811)
نمابر:  4494152 (0811)
صندوق پستی:  734
نشانی:  همدان، شهرك شهيد مدني، بلوار پروفسور موسيوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، كدپستي: 65138
کد ISSN:  2008-7195
نوع نشریه:  فصلنامه