مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات
 10 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات فرهنگ - ارتباطات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مديرمسئول:  محمد سلگي
سردبير:  محمدمهدي فرقاني
تارگاه:  www.jccs.ir
رایانامه:  Nashrieh@ricac.ac.ir
تلفن:  88919177 (021)
نمابر:  88893076
صندوق پستي:  14155/6474
نشانی:  تهران، پايين تر از ميدان ولي عصر (عج)، خيابان دمشق، شماره 9
كد ISSN:  2008-8760
نوع نشريه:  فصلنامه