مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله بين المللي بازرگاني و توسعه
 1 دوره
عنوان نشريه:  مجله بين المللي بازرگاني و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مديرمسئول:  احمد اكبري، چارلز هريو
سردبير:  احمد اكبري، چارلز هريو
رایانامه:  IJBDS@ECO.USB.AC.IR
تلفن:  8056782 (0541)
نمابر:  2443385 (0541)
صندوق پستي:  98135/987
نشانی:  دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران
كد ISSN:  2008-448X
نوع نشريه:  فصلنامه