مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي اقليم شناسي
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي اقليم شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان هواشناسي كشور، پژوهشكده هواشناسي و اقليم شناسي
مديرمسئول:  مجيد حبيبي نوخندان
سردبير:  علي اكبر متكان
تارگاه:  clima.irimo.ir
رایانامه:  jcr@cri.ac.ir
تلفن:  33822481 (051)
نمابر:  33822311 (051)
نشانی:  مشهد، بلوار جمهوري اسلامي، خيابان صابر، كدپستي: 676-91735
كد ISSN:  2228-5040
نوع نشريه:  دو فصلنامه