نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات باستان شناسي (دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران)
 20 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات باستان شناسي (دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر منوچهر اكبري
سردبیر:  دكتر كمال الدين نيكنامي
:تارگاه  http://jarcs.ut.ac.ir
نشانی:  دانشگاه تهران
کد ISSN:  1026-2288
نوع نشریه:  دو فصلنامه