مشخصات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه)
 6 دوره
عنوان نشريه:  اقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير:  دكتر مصطفي سليمي فر
تارگاه:  jm.um.ac.ir
رایانامه:  erd@um.ac.ir
تلفن:  38806308 (051)
نمابر:  38829584 (051)
صندوق پستي:  1357
نشانی:  پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، كدپستي: 9177948951
كد ISSN:  2251-7790
نوع نشريه:  فصلنامه