مشخصات نشريه:  

فصلنامه مكانيك سازه ها و شاره ها
 5 دوره
عنوان نشريه:  مكانيك سازه ها و شاره ها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي شاهرود
مديرمسئول:  دكتر محمود نوروزي
سردبير:  دكتر محمود شريعتي
تارگاه:  jsfm.shahroodut.ac.ir
رایانامه:  jsm@shahroodut.ac.ir
تلفن:  32300330 (023)
نمابر:  3391600 (023)
نشانی:  شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتي شاهرود
كد ISSN:  2251-9495
نوع نشريه:  فصلنامه