مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله بين المللي نظريه گروه ها
 3 دوره
عنوان نشريه:  مجله بين المللي نظريه گروه ها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه اصفهان
مديرمسئول:  عليرضا عبدالهي
سردبير:  عليرضا عبدالهي
تارگاه:  www.theoryofgtoups.ir
رایانامه:  info@theoryofgroups.ir
تلفن:  7934125 (0311)
نمابر:  7934125 (0311)
نشانی:  گروه رياضي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران، كدپستي: 73441-81746
كد ISSN:  2251-7650
نوع نشريه:  فصلنامه