مشخصات نشریه:  

فصلنامه اضاءات نقديه
 9 دوره
عنوان نشریه:  اضاءات نقديه
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
مدیرمسئول:  سيد ابراهيم آرمن
سردبیر:  سيدمحمد حسيني
تارگاه:  http://roc.kiau.ac.ir
رایانامه:  roc@nian.ac.ir
نشانی:  كرج، تقاطع بلوار موذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2251-6573
نوع نشریه:  فصلنامه