نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اضاءات نقديه في الادبين العربي و الفارسي
 37 دوره 
عنوان نشریه:  اضاءات نقديه في الادبين العربي و الفارسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
مدیرمسئول:  سيد ابراهيم آرمن
سردبیر:  سيدمحمد حسيني
:تارگاه  http://roc.kiau.ac.ir
رایانامه:  roc.kiau@yahoo.com
نمابر:  34418156 (026)
نشانی:  كرج، تقاطع بلوار موذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2251-6573
نوع نشریه:  فصلنامه