مشخصات نشريه:  

فصلنامه مباني فقهي حقوق اسلامي (پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامي)
 9 دوره
عنوان نشريه:  مباني فقهي حقوق اسلامي (پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  سيدمحمدرضا آيتي
سردبير:  عليرضا فيض
رایانامه:  jijl@srbiau.ac.ir
تلفن:  44865400 (021)
نمابر:  44865400 (021)
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، ساختمان علوم انساني (1)، دانشكده الهيات و فلسفه
كد ISSN:  2251-6272
نوع نشريه:  فصلنامه