نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات رسانه اي
 38 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات رسانه اي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر فيروز ديندار فركوش
سردبیر:  دكتر علي اكبر فرهنگي
:تارگاه  http://mediastudies.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  mediastudies90@yahoo.com
تلفن:  09198655146
نشانی:  پونك، حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران، دانشكده علوم انساني، شماره يك، طبقه پنجم، دفتر پژوهش
کد ISSN:  2008-9619
نوع نشریه:  فصلنامه