مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيق و توسعه مواد پرانرژي
 5 دوره
عنوان نشريه:  تحقيق و توسعه مواد پرانرژي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي مواد پرانرژي ايران
مديرمسئول:  دكتر علي صابري مقدم
سردبير:  دكتر مرتضي غفوري
تارگاه:  www.isaem.ir
رایانامه:  info@isaem.ir
تلفن:  22970250 (021)
نمابر:  22936578 (021)
صندوق پستي:  16765/3556
نشانی:  تهران، لويزان، دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كد ISSN:  1735-4978
نوع نشريه:  فصلنامه