مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (مجله علوم تربيتي و روانشناسي)
 8 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (مجله علوم تربيتي و روانشناسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  كتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مديرمسئول:  دكتر فريده عصاره
سردبير:  دكتر عبدالحسين فرج پهلو
تارگاه:  slis.scu.ac.ir
رایانامه:  JLISS@scu.ac.ir
تلفن:  داخلي 5022 - 3360244 - 0611
نمابر:  3338043 - 0611
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، كتابخانه مركزي و مركز اسناد دفتر مجله
كد ISSN:  2008-5222
نوع نشريه:  فصلنامه