نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (مجله علوم تربيتي و روانشناسي)
 20 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (مجله علوم تربيتي و روانشناسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  دكتر فريده عصاره
سردبیر:  دكتر عبدالحسين فرج پهلو
:تارگاه  http://slis.scu.ac.ir/
رایانامه:  JLISS@scu.ac.ir
تلفن:  داخلي 5022 - 3360244 - 0611
نمابر:  3338043 - 0611
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، كتابخانه مركزي و مركز اسناد دفتر مجله
کد ISSN:  2008-5222
نوع نشریه:  فصلنامه