نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بوم شناسي كشاورزي
 49 دوره 
عنوان نشریه:  بوم شناسي كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا كوچكي
سردبیر:  دكتر پرويز رضواني مقدم
:تارگاه  http://jm.um.ac.ir/index.php/agroecology
رایانامه:  agroecology@um.ac.ir
تلفن:  38804654 (051)
نمابر:  38787430 (051)
صندوق پستی:  1163
نشانی:  ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي، دبيرخانه نشريات علمي، دفتر نشريه، مشهد، 91775، ايران
کد ISSN:  2008-7713
نوع نشریه:  فصلنامه