نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نانوساختارها
 23 دوره 
عنوان نشریه:  نانوساختارها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كاشان
مدیرمسئول:  محمد الماسي كاشي
سردبیر:  دكتر مسعود صلواتي نياسري
:تارگاه  https://jns.kashanu.ac.ir/
رایانامه:  JNS@KASHANU.AC.IR
صندوق پستی:  87135/1577
نشانی:  دانشگاه كاشان
کد ISSN:  2251-7871
نوع نشریه:  فصلنامه