مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي علوم تاريخي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشهاي علوم تاريخي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر منوچهر اكبري
سردبير:  دكتر منصور صفت گل
تلفن:  66978882 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران
كد ISSN:  1026-2288
نوع نشريه:  فصلنامه