مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري)
 8 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان
مديرمسئول:  دكتر منصور حقيقتيان
سردبير:  دكتر فريدون وحيدا
تارگاه:  samaneh.usq-dun.ir
رایانامه:  dun-urbstdy@yahoo.com
تلفن:  53337313 (031)
نمابر:  53337313 (031)
نشانی:  اصفهان، شهرستان دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان، 8641687511
كد ISSN:  2345-3273
نوع نشريه:  فصلنامه