مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي زباني (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
 9 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي زباني (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر منوچهر اكبري
سردبير:  دكتر علي درزي
رایانامه:  jolr@ut.ac.ir
تلفن:  66978882 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله دانشكده
كد ISSN:  1026-2288
نوع نشريه:  دو فصلنامه