نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي زباني (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
 15 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي زباني (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر منوچهر اكبري
سردبیر:  دكتر علي درزي
:تارگاه  https://jolr.ut.ac.ir/
رایانامه:  jolr@ut.ac.ir
تلفن:  66978882 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله دانشكده
کد ISSN:  1026-2288
نوع نشریه:  دو فصلنامه