مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه نشريه علمي ترويجي مهندسي مكانيك
 1 دوره
عنوان نشريه:  نشريه علمي ترويجي مهندسي مكانيك
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مهندسان مكانيك ايران
مديرمسئول:  مهندس علي اكبر صابري
سردبير:  دكتر عباس راستگو
رایانامه:  mech-mag@yahoo.com
تلفن:  88900965 - 88938373 (021)
نمابر:  88900965 - 88938373 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شهيد سپهبد قرني، بن بست دژن، پلاك 3، كدپستي: 1598977511
كد ISSN:  1605-9719
نوع نشريه:  دو ماهنامه