نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)
 37 دوره 
عنوان نشریه:  به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  غلام عباس اكبري
سردبیر:  ايرج اله دادي
:تارگاه  https://jci.ut.ac.ir/
رایانامه:  abujournal@ut.ac.ir
تلفن:  36040904 (021)
نمابر:  36040730 (021)
نشانی:  پاكدشت، پرديس ابوريحان، معاونت علمي دفتر مجله، كدپستي: 3391653755
کد ISSN:  2008-8337
نوع نشریه:  فصلنامه