مشخصات نشريه:  

فصلنامه به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)
 11 دوره
عنوان نشريه:  به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تهران
مديرمسئول:  غلام عباس اكبري
سردبير:  ايرج اله دادي
تارگاه:  jci.ut.ac.ir
رایانامه:  abujournal@ut.ac.ir
تلفن:  36040904 (021)
نمابر:  36040730 (021)
نشانی:  پاكدشت، پرديس ابوريحان، معاونت علمي دفتر مجله، كدپستي: 3391653755
كد ISSN:  2008-8337
نوع نشريه:  فصلنامه