نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توليدات دامي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)
 33 دوره 
عنوان نشریه:  توليدات دامي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  غلام عباس اكبري
سردبیر:  سيد داوود شريفي
:تارگاه  https://jap.ut.ac.ir/
رایانامه:  abujournal@ut.ac.ir
تلفن:  (داخلي 105) 36040746 - 021
نمابر:  36040730 (021)
نشانی:  پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران، دفتر نشريه، پاكدشت، 3391653755، ايران
کد ISSN:  2009-6776
نوع نشریه:  فصلنامه