مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه روانشناسي باليني و شخصيت (دانشور رفتار)
 8 دوره
عنوان نشريه:  روانشناسي باليني و شخصيت (دانشور رفتار)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شاهد
مديرمسئول:  دكتر رسول روشن چسلي
سردبير:  دكتر محمدعلي اصغري مقدم
تارگاه:  cpap.shahed.ac.ir
رایانامه:  cpap@shahed.ac.ir
تلفن:  51213074 (021)
نمابر:  51213549 (021)
صندوق پستي:  18151/159
نشانی:  تهران، ابتداي آزادراه تهران - قم، روبروي حرم مطهر حضرت امام خميني (ره)، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشي و فناوري، مركز چاپ و انتشارات دفتر مجله
كد ISSN:  2345-2188
نوع نشريه:  دو فصلنامه