مشخصات نشريه:  

فصلنامه نقد و ادبيات تطبيقي
 1 دوره
عنوان نشريه:  نقد و ادبيات تطبيقي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه رازي كرمانشاه
مديرمسئول:  دكتر تورج زيني وند
سردبير:  دكتر يحيي معروف
رایانامه:  comparativeliterature90@yahoo.com
تلفن:  4283910 (0831)
نمابر:  4283910 (0831)
صندوق پستي:  6714414/941
نشانی:  كرمانشاه، باغ ابريشم، خيابان دانشگاه، دانشگاه رازي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات عربي، دفتر نشريه
كد ISSN:  2228-7639
نوع نشريه:  فصلنامه