نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافيا
 8 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيا
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
مدیرمسئول:  دكتر محمد اكوان
سردبیر:  دكتر محمدرضا اصغري مقدم
:تارگاه  http://mag.iga.ir/
رایانامه:  gadab@iauctb.ac.ir
نشانی:  تهران، ميدان امام حسين، ابتداي خيابان دماوند، جنب بيمارستان بوعلي، مجتمع دانشگاهي ولي عصر عج، پلاك 4492، دانشكده ادبيات و علوم انساني، واحد تهران مركزي
کد ISSN:  7911-124
نوع نشریه:  فصلنامه