مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه فلسفه تحليلي (جستارهاي فلسفي-پژوهش هاي فلسفي)
 11 دوره
عنوان نشريه:  فلسفه تحليلي (جستارهاي فلسفي-پژوهش هاي فلسفي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  هادي صمدي
سردبير:  محمد سعيدي مهر
رایانامه:  philo_invct@srbiau.ac.ir
تلفن:  44865351 (021)
نمابر:  44865145 (021)
صندوق پستي:  14515/775
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده الهيات و فلسفه، كدپستي: 1477893855
كد ISSN:  2008-0433
نوع نشريه:  دو فصلنامه