مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله شيمي فيزيك و شيمي نظري
 3 دوره
عنوان نشريه:  مجله شيمي فيزيك و شيمي نظري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  -
سردبير:  كريم زارع
تارگاه:  www.jptc.ir
رایانامه:  jptc@srbiau.ac.ir
تلفن:  44865001 (021)
نمابر:  44865767 (021)
نشانی:  تهران، حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
كد ISSN:  1735-2126
نوع نشريه:  فصلنامه