مشخصات نشريه:  

فصلنامه چشم انداز مديريت دولتي
 7 دوره
عنوان نشريه:  چشم انداز مديريت دولتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي
مديرمسئول:  دكتر علي رضائيان
سردبير:  دكتر علي رضائيان
رایانامه:  jpapsbu@yahoo.com
تلفن:  29903136 (021)
نمابر:  22431644 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده مديريت حسابداري، كدپستي: 1983963113
كد ISSN:  2251-6069
نوع نشريه:  فصلنامه