نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تاريخ نامه ايران بعد از اسلام (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
 19 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ نامه ايران بعد از اسلام (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  عباس قدیمی قیداری
سردبیر:  علیرضا کریمی
:تارگاه  https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  journal.iiphistory@tabrizu.ac.ir
تلفن:  33392262 (041)
نمابر:  33392292 (041)
نشانی:  تبریز، بلوار29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه آموزشی تاریخ، دفتر مجله
کد ISSN:  2251-757x
نوع نشریه:  دو فصلنامه