نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي دانش زمين
 28 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي دانش زمين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  جواد اطاعت
سردبیر:  محمدحسين آدابي
:تارگاه  http://esrj.sbu.ac.ir/
تلفن:  29905619 (021)
نمابر:  29905619 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم زمين
کد ISSN:  2008-8299
نوع نشریه:  فصلنامه