مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات جهان
 3 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات جهان
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده مطالعات جهان
مديرمسئول:  سعيدرضا عاملي
سردبير:  مهدي سنايي
رایانامه:  wsquarterly@ut.ac.ir
تلفن:  88015071 (021)
صندوق پستي:  14155/6468
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، بالاتر از خيابان پانزدهم، پرديس شمالي دانشگاه تهران، ورودي غربي، دانشكده مطالعات جهان
كد ISSN:  2251-7073
نوع نشريه:  فصلنامه