نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات حقوقي معاصر (فقه و حقوق اسلامي)
 8 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات حقوقي معاصر (فقه و حقوق اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دکتر رضا سکوتي نسيمي
سردبیر:  دکتر ابراهيم شعاريان ستاري
:تارگاه  https://law.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  tabrizulaw@gmail.com
تلفن:  33392262 (041)
نمابر:  33356013 (041)
نشانی:  تبريز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، دانشكده حقوق و علوم اجتماعي، دفتر نشريه، كدپستي: 5166616471
کد ISSN:  2251-7553
نوع نشریه:  دو فصلنامه