مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فقه و حقوق اسلامي (دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز)
 7 دوره
عنوان نشریه:  فقه و حقوق اسلامي (دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دكتر حسين فخر
سردبیر:  دكتر حيدر باقري اصل
تارگاه:  law.tabrizu.ac.ir
رایانامه:  tabrizulaw@gmail.com
تلفن:  33348953, 33392262 (041)
نمابر:  33356013 (041)
نشانی:  تبريز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، كدپستي: 5166616471
کد ISSN:  2251-7553
نوع نشریه:  دو فصلنامه