مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه بوعلي سينا
مديرمسئول:  دكتر علي يلفاني
سردبير:  دكتر غلامرضا شعباني بهار
رایانامه:  journals.smms@basu.ac.ir
تلفن:  8292618 (0811)
نمابر:  8292618 (0811)
نشانی:  همدان، چهارراه پژوهش، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر نشريه
كد ISSN:  2251-7103
نوع نشريه:  فصلنامه