نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه حقوق خصوصي
 16 دوره 
عنوان نشریه:  حقوق خصوصي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس فارابي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر سيد محمود ميرخليلي
سردبیر:  دكتر عبدالحسين شيروي
:تارگاه  https://jolt.ut.ac.ir/
رایانامه:  JOLT@UT.AC.IR
تلفن:  36166314 (025)
نمابر:  66494990 (021)
صندوق پستی:  357
نشانی:  ايران، تهران، خيابان انقلاب، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1417614411
کد ISSN:  2008-840X
نوع نشریه:  دو فصلنامه